ALGEMENE VOORWAARDEN Allesschoon.nl

Dit document omvat de geldende Algemene Voorwaarden waaronder Allesschoon.nl KVK 63741253 haar producten aanbiedt via haar website www.allesschoon.nl aan professionele wederpartijen, zoals laatst bijgewerkt op 26/10/2015.

ARTIKEL 1. DEFINITIES & TOEPASSELIJKHEID / CONVERSIE

 1. 1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor professionele doeleinden een overeenkomst afsluit met Allesschoon.nl overeenkomstig en onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden. De Wederpartij verklaart uitdrukkelijk dat hij de aangeboden producten enkel zal gebruiken voor professionele doeleinden en niet als een consument kan worden beschouwd;
  2. Invoerder: de invoerder van de Producten;
  3. Producent: de producent van de Producten;
  4. Product: een product zoals aangeboden op de website van Allesschoon.nl;
  5. Bestelling: iedere bestelling zoals geplaatst door de Wederpartij via de website van Allesschoon.nl;
  6. Werkdag: iedere kalenderdag, behoudens een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.
 3. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) aanbiedingen en orderbevestigingen van de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Allesschoon.nl, met vestigingsadres Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen en met KvK nummer 63741253 (hierna ‘Allesschoon.nl’), en op alle rechtsbetrekkingen tussen Allesschoon.nl en haar professionele Wederpartij die gebruik maakt van de website van Allesschoon.nl en Bestellingen op een elektronische wijze plaatst. Door het plaatsen van een Bestelling gaat de Wederpartij onverwijld en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent de Wederpartij te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden, behoudens artikel 1.3.

  3. 1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Eventueel schriftelijk bedongen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geven de Wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts) betrekkingen met Allesschoon.nl en laten de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

  4. 1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid, het onredelijk bezwarende karakter of een wijziging in de relevante wetgeving op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, zullen partijen aan die bepaling qua inhoud en strekking een betekenis toekennen waarop er wel een beroep kan worden gedaan en welke zoveel mogelijk aansluit bij de 1 initie le inhoud en strekking. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in elk geval onverminderd van kracht.

  1.5 De Wederpartij gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door middel van elektronische bevestiging op de website van Allesschoon.nl. Enige algemene (inkoop) voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij door Allesschoon.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 1.

2.1 Elke aanbieding van Allesschoon.nl dient als één geheel te worden beschouwd en is vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. Een aanbieding is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk op de website van Allesschoon.nl voorkomt.

 1. 2.2 Kennelijke vergissingen en fouten in Aanbiedingen kunnen Allesschoon.nl niet binden.
 2. 2.3 Indien de Wederpartij elektronisch een Bestelling plaatst, is deze Bestelling slechts bindend voor Allesschoon.nl indien Allesschoon.nl deze Bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
 3. 2.4 Na aanvaarding door Allesschoon.nl kan de Wederpartij haar Bestelling niet meer wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming per e-mail van Allesschoon.nl.
 4. 2.5 Alle Productinformatie op de website van Allesschoon.nl wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde Producten daaraan behoeven te beantwoorden. Allesschoon.nl is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.
 5. 2.6 Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens Allesschoon.nl gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Allesschoon.nl slechts indien deze door Allesschoon.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1 Onverminderd artikel 3.3. van deze Algemene Voorwaarden, betreft de prijs van de Producten een nettoprijs, exclusief BTW, die alle kosten en rechten, adequate verpakking, keuringen, testen en certificaten omvat, en in euro is uitgedrukt.

2 2. 3.2 Indien een korting onder bepaalde voorwaarden op de prijzen wordt toegekend aan een Wederpartij zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de desbetreffende korting op het ogenblik dat de Wederpartij niet meer aan de voorwaarden voldoet.

 1. 3.3 Voor Bestellingen tot een bedrag van EUR 250 (inclusief BTW) worden  respectievelijk EURO 5,00 (inclusief BTW), EURO 7,95 (inclusief BTW) of EURO 14,95 (inclusief BTW) leveringskosten in rekening gebracht bij de Wederpartij volgens de ten tijde van de uitvoering van de Bestelling daartoe bij Allesschoon.nl geldende regeling. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze.
 2. 3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Allesschoon.nl het recht om de prijs van de Producten te wijzigen ten belope van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.

ARTIKEL 4. BETALING EN ZEKERHEID

 1. 4.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken bij orderbevestiging door Allesschoon.nl waarbij voorafgaand een betalingstermijn werd overeengekomen, welke worden vermeld op de factuur, dienen facturen van Allesschoon.nl bij de levering van de Producten te worden betaald. Ingeval van een voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, zal de prijs van de Producten steeds binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na de dag van de levering ervan dienen te worden betaald.
 2. 4.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting uit welke hoofde dan ook. De Wederpartij is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting ten opzichte van Allesschoon.nl te verrekenen of op te schorten. .
 3. 4.3 In geval van niet-tijdige betaling is de Wederpartij van rechtswege en automatisch in verzuim, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien betaling niet bij de levering van de Producten dan wel binnen de schriftelijk overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij daarvoor de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, gedurende de tijd waarin de Wederpartij in verzuim is. Hierbij zal ieder deel van de maand als een gehele maand worden gerekend.
 4. 4.4 In geval van niet-tijdige betaling op de vervaldatum van de factuur worden de Wederpartij tevens kosten voor debiteurenadministratie en – bewaking en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht in de vorm van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 25 EUR, onverminderd het recht van de Allesschoon.nl om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade indien deze hoger zou liggen. Enige betaling door de Wederpartij zal eerst 3 worden verrekend met voormelde forfaitaire schadevergoeding, alvorens in mindering te worden gebracht op de laattijdige factuur.
 5. 4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling door, of vereffening of faillissement van de Wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Allesschoon.nl hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden. Daarnaast is Allesschoon.nl gerechtigd de eerdere uitvoering van de overeenkomst – inclusie f lopende bestellingen – op te schorten met onmiddellijke ingang onder voorgaande ingebrekestelling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Allesschoon.nl om een schadevergoeding te vorderen.
 6. 4.6 Alle klachten die betrekking hebben op de facturatie, moeten uiterlijk binnen 15 (vijftien) kalenderdagen na factuurdatum, zoals die wordt vermeld op de factuur, schriftelijk aan Allesschoon.nl worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien binnen deze termijn de factuur niet wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de Wederpartij en vervallen de rechten die de Wederpartij heeft in dat opzicht.
 7. 4.7 Allesschoon.nl is steeds gerechtigd om alle vorderingen die zij jegens de Wederpartij heeft, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Wederpartij of met haar verbonden vennootschappen op Allesschoon.nl. Ingeval de vordering van Allesschoon.nl op de Wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Allesschoon.nl van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, Allesschoon.nl gerechtvaardigd mag vrezen dat de tegenvordering niet (tijdig) zal worden voldaan of de Wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Allesschoon.nl zal de Wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 5.1 De door Allesschoon.nl geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Wederpartij de prijs (in voorkomend geval verhoogd met alle interesten en bijkomende kosten) en elke andere openstaande en opeisbare vordering die Allesschoon.nl ten aanzien van de Wederpartij volledig heeft voldaan.
 2. 5.2 Door Allesschoon.nl geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, kunnen door de Wederpartij enkel worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en aan andere professionele afnemers. In geval van doorverkoop is de Wederpartij verplicht van zijn afnemers een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te bedingen op de doorverkochte Producten ten voordele van Allesschoon.nl. 4 3. 5.3 De Wederpartij zal de Producten apart opslaan en ervoor zorg dragen dat deze duidelijk te identificeren zijn als producten welke door Allesschoon.nl zijn geleverd. 4. 5.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan de Producten te verpanden of hierop enig ander (zakelijk) recht te vestigen zolang er een eigendomsvoorbehoud op rust. De Wederpartij zal de eventuele eigenaar van zijn bedrijfslokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de Producten, informeren over het feit dat de Producten voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van Allesschoon.nl. ARTIKEL 6. LEVERING 1. 6.1 Levering vindt plaats op de locatie en datum zoals die is bepaald in de Bestelling. 2. 6.2 Indien er geen leverdatum is bepaald in de Bestelling en behoudens dit anders of meer gedetailleerd werd meegedeeld door Allesschoon.nl bij de aanvaarding van de Bestelling, dan zal de levering van de Producten de volgende Werkdag plaatsvinden indien de Bestelling voor 21.00 uur lokale tijd werd geplaatst en de Producten voorradig zijn. Indien de Bestelling na 21:00 uur lokale tijd werd geplaatst en de Producten voorradig zijn, dan zullen deze een Werkdag na de Werkdag volgend op de Bestelling plaatsvinden. 3. 6.3 De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop dat deze hem worden bezorgd. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten de volgende Werkdag een tweede maal worden aangeboden en tussentijds worden opgeslagen voor rekening van Allesschoon.nl, maar voor risico van de Wederpartij. Indien de Producten na deze tweede aanbieding wederom niet worden aangenomen door de Wederpartij, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de prijs van de Producten, onverminderd het recht van Allesschoon.nl om een schadevergoeding te eisen ten belope van haar daadwerkelijke schade c.q. kosten indien deze hoger zou liggen. ARTIKEL 7. LEVERTIJD 7.1 De voorgestelde levertijd geldt nimmer als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voorgestelde data voor levering worden steeds bij benadering en ter inlichting opgegeven. Bij ernstige vertraging in de levering kan Allesschoon.nl schriftelijk in gebreke worden gesteld, in welk geval aan Allesschoon.nl een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. 5 7.2 Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding – uit welke aard ook – noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van het contract of Bestelling. Allesschoon.nl zal geenszins gehouden zijn voor schade – uit welke aard ook – die eventueel zou ontstaan als gevolg van een laattijdige levering. ARTIKEL 8. TRANSPORT / RISICO 8.1 Vanaf het vertrek uit de distributiecentra van Allesschoon.nl of die van haar leveranciers worden de Producten steeds voor risico van Allesschoon.nl getransporteerd, en dit ongeacht de plaats van de levering. Op het moment dat de verkochte Producten door Allesschoon.nl of een door deze aangewezen vervoerder bij de Wederpartij worden geleverd, zijn de Producten voor risico van de Wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Wederpartij. Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing. ARTIKEL 9. VERPAKKINGEN 9.1. Verpakkingen van de geleverde Producten worden door Allesschoon.nl slechts teruggenomen indien deze afzonderlijk op de factuur in rekening zijn gebracht. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 1. 10.1 De aansprakelijkheid van Allesschoon.nl veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten is in ieder geval maximaal beperkt tot het netto factuurbedrag dat Allesschoon.nl voor de Producten die tot de aansprakelijkheid hebben geleid, in rekening heeft gebracht. Allesschoon.nl kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten, indien zij uiterlijk binnen de 8 (acht) kalenderdagen na de levering van de Producten de identiteit van de Producent dan wel Invoerder van de geleverde Producten aan de Wederpartij ter kennis brengt. In dat geval zal de Wederpartij de door haar geleden schade ingevolge de toerekenbare tekortkomingen aan de geleverde Producten enkel rechtstreeks op de Producent dan wel de Invoerder kunnen verhalen. 2. 10.2 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is Allesschoon.nl niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij en/of haar werknemers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog of opzet of grove schuld van Allesschoon.nl of haar werknemers. 3. 10.3 Allesschoon.nl kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade. 6 4. 10.4 Allesschoon.nl sluit expliciet alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de Producten door de Wederpartij en/of haar werknemers en/of derden of als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Wederpartij. 5. 10.5 Het recht van de Wederpartij op schadevergoeding ontstaat pas, indien de Wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade per aangetekend schrijven, per e-mail of per fax aan de klantenservice van Allesschoon.nl heeft gemeld. Iedere aanspraak op betaling van vergoeding van schade, vervalt na verloop van 30 (dertig) kalenderdagen na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. De Wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen. ARTIKEL 11. GEBREKEN / KLACHTTERMIJNEN 1. 11.1 De Wederpartij dient de geleverde Producten zo spoedig na de levering te onderzoeken op conformiteit. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of de geleverde Producten aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: 1. of de juiste Producten zijn geleverd; 2. of de geleverde Producten wat hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst; 3. of de geleverde Producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden verwacht voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 2. 11.2 Bij gebreken, beschadiging, onvolledigheid of vergissing van de Producten is de Wederpartij ertoe gehouden dit zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de levering schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de gegevens op de leveringsbon die bij de levering wordt overgemaakt te melden aan Allesschoon.nl. Indien de Wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen deze termijn zal zijn klacht niet meer in behandeling worden genomen en vervalt zijn recht op welke vorm van compensatie of herstel dan ook. 3. 11.3 Onverminderd artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden, is de maximale aansprakelijkheid van Allesschoon.nl, indien ze toerekenbaar tekortschiet inzake de levering van de Producten, beperkt tot het kosteloos opnieuw leveren van de Producten, dan wel de vervanging ervan, naar keuze van Allesschoon.nl. 4. 11.4 Geringe afwijkingen tussen de op de website van Allesschoon.nl www.Allesschoon.nl.nl afgebeelde Producten en de geleverde Producten zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek of non-conformiteit. 7 11.5 Vorderingen inzake non-conformiteit van de geleverde Producten verjaren in elk geval na verloop van 6 (zes) maanden na de dag van de levering van de Producten. ARTIKEL 12. GARANTIE 1. 12.1 Allesschoon.nl staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. 12.2 De garantie die door Allesschoon.nl wordt verstrekt is gelijk aan de garantie die zij verkrijgt van haar toeleveranciers. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op een verdergaande garantie dan de door deze toeleverancier van de Producten geboden garantie. 3. 12.3 Een door Allesschoon.nl, de Producent of de Invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Allesschoon.nl kan doen gelden. 4. 12.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Allesschoon.nl geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport door de Wederpartij. 5. 12.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt. 6. 12.6 De garanties vermeld in dit artikel gelden niet voor geschenken en gratis Producten. ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM / AUTEURSRECHTEN 13.1 Allesschoon.nl of haar contractspartijen behouden alle rechten die rusten op de aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documentatie, specificaties en materialen, in welke vorm dan ook, ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen. De Wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen bij het ontvangen van de documenten die op hun juistheid en onderlinge samenhang controleren en eventuele afwijkingen en onvolkomenheden melden aan Allesschoon.nl. De Wederpartij moet de documentatie, specificaties en materialen duidelijk als eigendom van Allesschoon.nl aanmerken en derden uitdrukkelijk op het eigendomsrecht van Allesschoon.nl wijzen. De Wederpartij zal de documentatie, specificaties en materialen niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij ter 8 beschikking werden gesteld door Allesschoon.nl en zal deze nog gedeeltelijk noch volledig reproduceren of aan derden ter inzage verstrekken en/of overhandigen. 2. 13.2 De door Allesschoon.nl geleverde Producten maken naar haar weten geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat de door Allesschoon.nl geleverde Producten een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Allesschoon.nl naar haar keuze en na overleg met de Wederpartij de betrokken Producten vervangen door Producten, die geen inbreuk maken op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken Producten terugnemen tegen terugbetaling van de prijs van de Producten verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. 3. 13.3 De Wederpartij heeft geen recht op vervanging van de Producten, die enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde schenden, indien hij Allesschoon.nl niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht. ARTIKEL 14. OPSCHORTING / ONTBINDING OVEREENKOMST 1. 14.1 De o ereen omst an door Allesschoon.nl ee indigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding, met onmiddellijke ingang, door middel van een aangetekend schrijven, indien de Wederpartij een grove fout begaat of een ernstige inbreuk op enige bepaling van de overeenkomst pleegt die niet wordt verholpen binnen de 8 (acht) Werkdagen na schriftelijk verzoek tot herstel van de grove fout of ernstige inbreuk. Onder ernstige fout of een ernstige inbreuk worden in de zin van dit artikel niet beperkend beschouwd: fraude, bedrog, opzettelijke fout of het herhaaldelijk niet tijdig betalen van de prijs, zoals vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden. 2. 14.2 De e o ereen omst an te ens door Allesschoon.nl alsoo de ederparti ee indigd worden zonder opzeggingstermijn en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten, door middel van een aangetekend schrijven, indien: (i) de solvabiliteit van de Wederpartij in twijfel kan worden getrokken op basis van vaststaande feiten; (ii) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, overgaat tot vereffening van zijn onderneming of anderszins insolvabel blijkt; (iii) er zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Wederpartij; (iv) er sprake is van overmacht die langer dan zes maanden duurt. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die niet aan een partij is toe te rekenen of die een partij redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Wederpartij 9 gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken om, doch niet beperkend, zijn begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, rand, vertraging o onmogelijkheid an de le ering an rodu ten o diensten door derden, ernielingen, es hadigingen an o de e ten aan de oor het uit oeren an de opdra ht essentie le bedrijfsmiddelen van Allesschoon.nl, staking, bedrijfsbezetting en lock-out van Allesschoon.nl of haar toeleveringsbedrijven, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, algemene transportmoeilijk-heden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen. 14.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst zal Allesschoon.nl in geen geval tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden zijn. De Wederpartij is verplicht Allesschoon.nl te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding van de overeenkomst kunnen ontstaan. ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING 15.1 De Wederpartij is verplicht alle informatie en kennis omtrent Allesschoon.nl die zij verneemt of die wordt kenbaar gemaakt in het kader van een prijsaanvraag, een Bestelling en/of de uitvoering van de overeenkomst, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de prijs en modaliteiten van de overeenkomst, geheim te houden en niet voor andere doeleinden te gebruiken. De Wederpartij maakt zich sterk dat deze bepaling ook van toepassing is op personeelsleden en/of derden waarop de Wederpartij voor het uitbrengen van een offerte, het beoordelen van een Bestelling en voor de uitvoering van de overeenkomst, beroep doet of zou doen. ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTBANK 1. 16.1 Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. 16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 3. 16.3 De rechtbank van Maastricht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat in dit verband tussen Allesschoon.nl en de Wederpartij zou rijzen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Allesschoon.nl mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. ARTIKEL 17. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 10 1. 17.1 Allesschoon.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 2. 17.2 De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden die van kracht was op het ogenblik waarop een Bestelling door Allesschoon.nl werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die Bestelling tot stand komt. 3. 17.3 Allesschoon.nl zal de Wederpartij binnen de 15 (vijftien) Werkdagen schriftelijk in kennis stellen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 18. DOORVERKOOP 18.1 De Wederpartij verklaart uitdrukkelijk dat hij de Producten niet zal doorverkopen aan een consument, behoudens indien dit uitdrukkelijk schriftelijk werd toegestaan door Allesschoon.nl. ARTIKEL 19. RETOUREN U kunt uw goederen retourneren bij Allesschoon.nl. Indien het gaat om een foutieve levering van Allesschoon.nl, dan worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. In alle andere gevallen dient u de kosten voor transport te betalen. De standaard kostprijs hiervoor is €7,95. Uw goederen kunt u retourneren via de pagina “Ruilen en retouren” Gelieve dit volledig in te vullen. Vervolgens neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak om de goederen bij u op te halen. Retouren dienen binnen de 30 dagen aangemeld te worden. Ze moeten in hun originele verpakking zitten en onaangebroken zijn. Indien uw retourzending aan deze voorwaarden voldoet, betalen wij u probleemloos terug. Voldoet deze niet aan de voorwaarden, dan kunnen wij u helaas niet terugbetalen, noch de goederen gratis vervangen. Na de zending, ontvangt u van ons een bericht wanneer we de goederen terug in ontvangst hebben genomen. Voor verdere vragen hieromtrent kunt u steeds terecht bij onze klantendienst.
test